svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวปลอม รัฐบาลช่วยเหลือ "เงินทำศพผู้สูงอายุ" รายละ 30,000 บาท

03 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รองโฆษกรัฐบาล ชี้ ข่าวปลอม รัฐบาลช่วยเหลือ "เงินทำศพผู้สูงอายุ" รายละ 30,000 บาท ไม่จริง พร้อมแจงรายละเอียดยิบ

3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เนื้อหาเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ในการจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน "เงินทำศพผู้สูงอายุ" รายละ 30,000 บาท นั้น ไม่เป็นความจริง

 

 

 

การสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี หรือเงินทำศพผู้สูงอายุ รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยเหลือเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีสัญชาติไทย เป็นผู้สูงอายุที่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"
  • หรือผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

สำหรับการยื่นคำขอ "เงินทำศพผู้สูงอายุ" ครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ เช่น

  • ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรอง
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ (เพื่อโอนเงิน)
  • กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต
  • ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
logoline