svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2565 ผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านราย สามารถเช็กตารางโอนเงินตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ ได้อัปเดตก่อนใคร รายละเอียดลงให้ครบถ้วน เช็กข้อมูลกันตรงนี้

25 ตุลาคม 2565 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบเดือนพฤศจิกายน 2565 จากยอดผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านราย ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบ กำหนดการโอนเงินแต่ละรอบ รายละเอียดมีดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

เปิดไทม์ไลน์กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2565 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565

เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

วันที่ 18  พฤศจิกายน 2565

เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป
หมายเหตุ: ครม.อนุมัติ  ต่ออายุค่าน้ำ และ ค่าไฟ ออกไปอีก7 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2565

มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
กดเป็นเงินสดได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

ขอขอบคุณที่มา : กรมบัญชีกลาง

คลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่งเกือบ 22 ล้านคน แต่เป็นยอดที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ขณะที่ การเปิดลงทะเบียนจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,997,577 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,763,514 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,234,063 ราย

จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล(ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และมี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร

"กระทรวงการคลัง ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สนใจโดยเปิดช่องทางให้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ รวมถึง ได้มีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาให้มีโอกาสได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากรอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดด้วย ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป" โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าว 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพ.ย. 65 เช็กตารางโอนเงินได้ที่นี่ก่อนใคร