svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อัปเดตยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุ 20 ล้านราย

04 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

คลังเผย ยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุ 20 ล้านราย สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ต.ค.นี้ ย้ำผู้ได้สิทธิต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่ง

อีกรายงานความคืบหน้า ทางด้าน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย

อัปเดตยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุ 20 ล้านราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ


โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น ซึ่งการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว

อัปเดตยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุ 20 ล้านราย

โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th


สำหรับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการฯ จะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยเป็นการลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

อัปเดตยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุ 20 ล้านราย

logoline