svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวดีมีเฮ "ประกันสังคม" ลดค่าเงินสมทบ ให้ 3เดือนเต็ม ได้ลดกันเท่าไหร่ เช็กด่วน

01 ตุลาคม 2565
1.5 k

สำนักงานประกันสังคม แจ้งข่าวดี ประกาศลดค่าเงินสมทบ ให้ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นี้ เพื่อลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน

สำนักงาน "ประกันสังคม" ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรา "เงินสมทบ" กองทุนประกันสังคม พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กำหนดดังนี้

ข่าวดีมีเฮ "ประกันสังคม" ลดค่าเงินสมทบ ให้ 3เดือนเต็ม ได้ลดกันเท่าไหร่ เช็กด่วน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 

ลดอัตรา "เงินสมทบ" ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตาม ม.33 โดยให้นายจ้าง และผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงิน ร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมอยู่ในอัตราร้อยละ5 ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 

ปรับลดอัตรา "เงินสมทบ" กองทุน "ประกันสังคม" จากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 ด้วยเช่นกัน เพื่อลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

วิธีย้ายสิทธิ "ประกันสังคม" 2565

สำหรับผู้ประกันตนที่ย้ายสถานที่ทำงาน ย้ายที่อยู่อาศัย หรือต้องการย้ายสิทธิโรงพยาบาลประกันสังคม เพื่อสะดวกต่อการรักษาทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

 

1. ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายบุคคล (HR) ของบริษัท

 

วิธีย้ายสิทธิประกันสังคมผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัท ทำได้เฉพาะ “เปลี่ยนประจำปี” หรือเป็นการ “ย้ายสถานประกอบการ”

 

2. ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน

 

ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน ด้วยวิธีการกรอก แบบฟอร์มเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 และนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านที่สะดวก

 

3. ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

 

ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th > เลือก ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล > เลือก สถานพยาบาลใหม่ > กดยืนยันและยอมรับข้อตกลง

ข่าวดีมีเฮ "ประกันสังคม" ลดค่าเงินสมทบ ให้ 3เดือนเต็ม ได้ลดกันเท่าไหร่ เช็กด่วน

ข่าวดีมีเฮ "ประกันสังคม" ลดค่าเงินสมทบ ให้ 3เดือนเต็ม ได้ลดกันเท่าไหร่ เช็กด่วน