svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.เฮ "ชัชชาติ"ลงนามข้อบัญญัติกรุงเทพฯ"แจกโบนัส"ให้ข้าราชการและลูกจ้าง

28 กันยายน 2565
7.2 k

"ชัชชาติ  สิทธิ์พันธุ์"  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร "แจกโบนัส"ประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกทม. เผยแบ่ง 4 กลุ่มแจกโบนัส ประกาศลง"ราชกิจจาฯ" เช็กที่นี่

 

เมื่อวันที่ 28  ก.ย.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ลงนามโดย "นายชัชชาติ  สิทธิ์พันธุ์"  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

กทม.เฮ "ชัชชาติ"ลงนามข้อบัญญัติกรุงเทพฯ"แจกโบนัส"ให้ข้าราชการและลูกจ้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า"ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565"

 

ข้อ2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

 

กทม.เฮ "ชัชชาติ"ลงนามข้อบัญญัติกรุงเทพฯ"แจกโบนัส"ให้ข้าราชการและลูกจ้าง

บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน


ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 

"เงินรางวัลประจำปี" หมายความว่า เงินที่กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีของปีงบประมาณนั้น

กทม.เฮ "ชัชชาติ"ลงนามข้อบัญญัติกรุงเทพฯ"แจกโบนัส"ให้ข้าราชการและลูกจ้าง

"หน่วยงาน" หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

"ข้าราชการกรุงเทพมหานคร" หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

 

"ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร" หมายความว่า ลูกจ้างกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

 

ข้อ 5 กรุงเทพมหานครอาจจัดให้มีเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประกอบด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

ข้อ 6 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

 

ข้อ 7 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้จัดกลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครเป็น 4 กลุ่ม โดยกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1  ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

กลุ่มที่4 ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ การกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลของแต่ละกลุ่มให้คำนึงถึงมาตรฐานและความเป็นธรรม ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครด้วย โดยการพิจารณากำหนดค่าน้ำหนัก การจ่ายเงินรางวัลให้ถือความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ 6 เป็นที่ยุติ

 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการ กรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามข้อ5 ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(1) การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

( 2 ) มีกลไกให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

(3) ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขั้นต่ำของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี

 

ข้อ 9 การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งของกรุงเทพมหานคร

 

ข้อ 10 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มี อำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕