svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผลวันนี้ (23 ก.ย.65)

23 กันยายน 2565
634

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผล 23 ก.ย.2565 กรณี นำเข้า จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 หลังจากนั้นโดน 20%

หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก "คาร์ซีท" (Car seat) โดยให้ยกเว้นอากรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผลวันนี้ (23 ก.ย.65)
เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการลดอัตราอากรสำหรับของตามประเภทย่อย 9401.80.00 ตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของดังกล่าวตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศนี้แทน

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

สำหรับบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง มีการระบุถึง ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท (Car Seat) ที่นำเข้าจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ให้ยกเว้นอากร ขณะที่หากนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป จะมีอัตราอากรขาเข้าอยู่ที่ 20%

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผลวันนี้ (23 ก.ย.65)

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผลวันนี้ (23 ก.ย.65)

 

 

สำหรับ ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท (Car Seat) ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็ก คาร์ซีท จึงเป็นเบาะที่นั่งที่ทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดนิรภัย โดยใช้ระบบผูกรัดให้ติดกับเบาะนั่งของเด็ก ป้องกันไม่ให้เด็กกระเด็นจากเบาะ ไม่ว่าจะจากการเบรกอย่างแรง หรือ รถชน นอกจากนี้ ยังสามารถดูดซับแรงกระแทกจากการชนได้บางส่วนด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารที่เป็นเด็กได้

     

โดยปกติการนำเข้าคาร์ซีท (สินค้าตามพิกัด 9401.80.00) ผู้นำเข้าจะต้องจ่ายภาษีนำเข้า ร้อยละ 20 แต่หากนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยมีอยู่ ก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าได้สำหรับทุกความตกลง แต่ภายหลังจากประกาศฉบับนี้มีผล จะสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีจากทุกประเทศ ในช่วงเวลาที่กำหนด


คาร์ซีท สินค้า Watch List

     

กรมการค้าภายในได้กำหนดให้สินค้า คาร์ซีท เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กฎหมายจราจรทางบก ฉบับที่ 13

     

การยกเว้นภาษีนำเข้าคาร์ซีทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 13 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ในขณะขับรถยนต์ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในคาร์ซีท หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย ซึ่งหากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผลวันนี้ (23 ก.ย.65) คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา