svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ วันหยุดธนาคารประจําปี 2566 รวม 15 วัน มีผลวันนี้

12 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี 2566 มีวันหยุดรวม 15 วัน มีผลแล้ววันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๖๕ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ วันหยุดธนาคารประจําปี 2566 รวม 15 วัน มีผลวันนี้
๑. เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. อํานาจตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๓. ขอบเขตการบังคับใช้


ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 


๔. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  


๑. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ๒๕๖๖) 


๒. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม วันมาฆบูชา 


๓. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 

๔. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์


๕. วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน วันสงกรานต์ 


๖. วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 

๗. วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 


๘. วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 


9. วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

๑๐. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา


๑๑. วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) 


๑๒. วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


๑๓. วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 

๑๔. วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 


๑๕. วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖) 


สําหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์


สําหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์ 


๕. วันเริ่มต้นบังคับใช้


ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 


เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ


ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ วันหยุดธนาคารประจําปี 2566 รวม 15 วัน มีผลวันนี้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ วันหยุดธนาคารประจําปี 2566 รวม 15 วัน มีผลวันนี้
                           

                            

 

logoline