svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ด่วนที่สุด “ปลัดมท.” สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม 7 แนวทางใช้กัญชา

03 กรกฎาคม 2565
1.6 k

“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ลงนามหนังสือด่วนที่สุด คุมเข้ม 7 แนวทางปฏิบัติการใช้กัญชา – กัญชง ย้ำห้ามจำหน่ายในสถานที่ราชการ

วันนี้ ( 3 ก.ค.65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่30มิ.ย.ที่ผ่านมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 7 ข้อ

 

ด่วนที่สุด “ปลัดมท.” สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม 7 แนวทางใช้กัญชา

 

โดยเนื้อหาจากหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ระบุว่า ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน  รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน

 

ด่วนที่สุด “ปลัดมท.” สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม 7 แนวทางใช้กัญชา

 

 

นอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกและการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งแจ้งไปยังนายอำเภอให้ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างถูกกฎหมาย/ระเบียบและหลักวิชาการการแพทย์ตลอดจนโทษภัยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ 

 

ด่วนที่สุด “ปลัดมท.” สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม 7 แนวทางใช้กัญชา

 

 

รวมทั้งสอดส่องดูแลห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย