svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"คุรุสภา" ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 3 กลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

31 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"คุรุสภา" ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2565 รวม 3 กลุ่ม ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงฯ ผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

31 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภา ได้ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

1.การประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 วิชา 7 ราย 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่  หรือ สแกน QR Code ในภาพที่ 1

 

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

 

ทั้งนี้ อายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบฯดังกล่าว สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันประกาศผล

 

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ใช้ในการยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เป็นเท็จ

 

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกการรับรองการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด
 

ภาพที่ 1

2.การประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2,788 คน


สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่  หรือ สแกน QR Code ในภาพที่ 2

 

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้

 

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้  และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ภาพที่ 2

3.ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่สอบผ่านมากกว่า 1 วิชา ดังนี้

 

  • วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 28,551 คน
  • วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9,910 คน
  • วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 23,136 คน
  • วิชาชีพครู จำนวน 15,232 คน

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code ในภาพที่ 3
 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชา จะสามารถใช้ผลการทดสอบฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินนั้นสิ้นสุดลง และต้องเข้าทดสอบและประเมินใหม่ 

 

นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง

 

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ภาพที่ 3

logoline