svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"

26 มกราคม 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "สมาคม ประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด) ทั่ว ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (26 ม.ค. 2564) เวลา 14.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 1 บ้านราช วิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "สมาคม ประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด) ทั่ว ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวฯ โดย นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคน ตาบอดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนคนพิการทางการเห็นในสาขาอาชีพต่างๆ ผู้ช่วยคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงข่าว

นางสาวสราญภัทรฯ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)โดยกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติ คนพิการ (พก.) มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมการมี ส่วนร่วมทางสังคมในทุกระดับ กับทุกภาคส่วน พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมคน พิการ การจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้าน คนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกและประเทศไทยซึ่งในกลุ่มคนพิการโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดที่ต้องใช้ชีวิตยากลาบากขึ้นกว่าคนทั่วไปทางกระทรวงฯได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทุกคนให้ดารงตนอยู่ในสภาวการณ์นี้โดยนอกจากการช่วยเหลือบริการทางสังคมและสวัสดิการความช่วยเหลืออื่นจากรัฐแล้วยังได้ระดมความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมและองค์ภาคเอกชนอื่นๆและในวันนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ดาเนินโครงการ"สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบแสงสว่างส่งพลังใจช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19ที่มีการระบาดระลอกใหม่ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆได้แก่นางมาตยาล่องกาศหมอนวดคนตาบอดนายมนตรีบรรยาคาศิลปินนักร้อง/นักดนตรีคนตาบอดนางสาวชญาณิชฐ์สว่างพิภพอาชีพจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้บอกเล่าถึงผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด-19รวมไปถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ"New Normal"ในมุมมองและทัศนคติของคนตาบอดด้วยนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังใจบุญอาทิพญ.พลอยลดาธนาไพศาลวรกุล,นุชนาถระวีแสงสูรย์,ศศิวิมลดารารัตนโรจน์และปิยะมาลาดาริกาญจน์มาร่วมงานพร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพและเงินสมทบทุนให้กับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเพื่อนาไปช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19ในครั้งนี้ด้วย

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"

นายพัฒน์ธนชัยสระกวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าโครงการ"สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบแสงสว่างส่งพลังใจช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19แก่คนตาบอดผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวของคนตาบอดและเพื่อระดมทุนทั้งเงินและสิ่งของนาไปช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)โครงการฯนี้ได้ดาเนินการตามนโยบาย"ประชารัฐ"ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19ท่านสามารถบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยหมายเลขบัญชี481 0 14002 4หรือบริจาคเป็นสิ่งของด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่เลขที่63/374บางใหญ่ซิตี้ซอย10/11หมู่6ต.เสาธงหินอ.บางใหญ่จ.นนทบุรี11140

ทั้งน้ีสอบถาม

รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089 994 6656หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"

พม.เดินหน้า เปิดโครงการ"เพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด19"