svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

ประกาศสภาฯ เลื่อนลำดับ "ศิริรัตน์ สุขสนาน"เป็นส.ส. พรรคพลังท้องถิ่นไท

14 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ ให้ "ศิริรัตน์ สุขสนาน" บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

14 มีนาคม 2566  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค พลังท้องถิ่นไท ลำดับที่ ๒ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ "ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม" ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม" สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ ๑๗ ถึงลำดับที่ ๒๐ สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท

ประกาศสภาฯ เลื่อนลำดับ \"ศิริรัตน์  สุขสนาน\"เป็นส.ส. พรรคพลังท้องถิ่นไท

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังท้องถิ่นไท เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

"นางศิริรัตน์ สุขสนาน"  เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคท้องถิ่นไท ลำดับที่ 21    

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

logoline