svasdssvasds
เนชั่นทีวี

พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ

19 พฤศจิกายน 2565
3.9 k

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกทรงรับผู้นำเอเปค คู่สมรส และแขกพิเศษ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงรับพระประมุข ประธานาธิบดี และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี ผู้นำเขตเศรษฐกิจสมาชิกหรือผู้แทน และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคู่สมรส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน และเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

“ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” หรือ เอเปค เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชุมเอเปค 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Open. Connect. Balance หรือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

โดยประเด็นที่ขับเคลื่อนแบ่งเป็น การเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย

รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไร ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ

ทั้งนี้ ไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2022 เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทย จะส่งเสริมนโบาย และทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในหลายมิติ โดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี


นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว เป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้า และยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ โดยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดี

การประชุมครั้งนี้ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปค ในฐานะแขกพิเศษ เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปคกับคู่ค้านอกภูมิภาค และแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ คณะผู้นำเอเปค และภริยา เข้าเฝ้าฯ