svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

กยท.มอบ 4 ล้าน ทุนบุตรสวนยางศึกษาต่อ ป.ตรี มุ่งหวังความรู้สู่ความยั่งยืน

กยท.เดินหน้ามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4 ล้านบาท เป็นสวัสดิการ สร้างอนาคตที่ดีให้บุตรเกษตรกร ชาวสวนยาง มั่นใจจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัคร 1 มิ.ย. - 14 ก.ค.2566

1 มิถุนายน 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของบุตรเกษตรกร ชาวสวนยาง เพื่อต้องการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกร ชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กยท.จึงจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาที่ตามที่ กยท. กำหนด แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีการศึกษา 2566 เช่นเดียวกัน กยท.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา (ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2566

กยท.มอบ 4 ล้าน ทุนบุตรสวนยางศึกษาต่อ ป.ตรี  มุ่งหวังความรู้สู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและหลักสูตรสาขา ที่ กยท. กำหนด ประกอบด้วย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จำนวน 1 ทุน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน

กยท.มอบ 4 ล้าน ทุนบุตรสวนยางศึกษาต่อ ป.ตรี  มุ่งหวังความรู้สู่ความยั่งยืน

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา นอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ยกเว้นบุตรบุญธรรมแล้ว จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาที่ กยท.กำหนด โดยจะต้องมีหลักฐานการตอบรับเข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต 

กยท.มอบ 4 ล้าน ทุนบุตรสวนยางศึกษาต่อ ป.ตรี  มุ่งหวังความรู้สู่ความยั่งยืน

“เกษตรกร ชาวสวนยาง" ที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th และกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย จากนั้นให้ไปยืนที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566

 

"กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนดเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง รายได้ของครอบครัว ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ในสาขาที่เรียน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถพิเศษอื่นๆ” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย