svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เกษตรกรเผาไร่อ้อยทั่ว จ.สระแก้ว ขี้เถ้าปลิวเกลื่อน ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

24 มกราคม 2566

เกษตรกร จ.สระแก้ว ยังเผาอ้อยกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายอำเภอ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สาธิตการจัดการเศษวัสดุแทนการเผา

24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ยังพบเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายราย ใช้วิธีการเผาเพื่อความสะดวกในการตัดอ้อยเข้าโรงงาน เนื่องจากไม่สามารถนำรถตัดอ้อยเข้าได้ ขณะเดียวกัน รถตัดอ้อยในพื้นที่ก็มีไม่เพียงพอ

ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วสำหรับแรงงานตัดอ้อยชาวกัมพูชา ผู้รับเหมาตัดอ้อยจึงใช้วิธีการเผาไร่อ้อย โดยช่วงเวลาประมาณ 18.00-20.00 น. และช่วง 05.00-06.00 น. จะพบเห็นพื้นที่ปลูกอ้อยในเขต อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น อ.คลองหาด และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถูกจุดไฟเผาเป็นจุด ๆ มองเห็นกลุ่มควันกระจายทั่วบริเวณ และบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองทุกวัน ตั้งแต่โรงงานเริ่มเปิดหีบอ้อยเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นมา และจะเป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่งโรงงานปิดหีบอ้อย ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
เกษตรกรเผาไร่อ้อยทั่ว จ.สระแก้ว ขี้เถ้าปลิวเกลื่อน ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ล่าสุดข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษจาก Air4Thai และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สวนกาญจนาภิเษก ร.9 (ฝั่งสวนหิน) ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ เมื่อเวลา 05.00 น.วันนี้ (24) เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 111 ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคตะวันออกพบว่าอยู่ในระดับ ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
เกษตรกรเผาไร่อ้อยทั่ว จ.สระแก้ว ขี้เถ้าปลิวเกลื่อน ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
 

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) และแปลงใหญ่อ้อย ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการ ศพก. คณะกรรมการแปลงใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ปี 2566
เกษตรกรเผาไร่อ้อยทั่ว จ.สระแก้ว ขี้เถ้าปลิวเกลื่อน ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดน้อย โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต

จากสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริม กับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรเผาไร่อ้อยทั่ว จ.สระแก้ว ขี้เถ้าปลิวเกลื่อน ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชน บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2566

ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลเสียที่จะได้รับจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรและเศษวัสดุทางการเกษตร ทดแทนการเผา รวมทั้งเป็นช่องทางแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรประกอบการตัดสินใจลงทุนจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิต เพื่อก้าวไปสู่การผลิตแบบมืออาชีพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นเกษตรกรเกษตรแปลงใหญ่ ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า จะไม่เผาอ้อยทำตามสัญญาของจังหวัดสระแก้วด้วย
เกษตรกรเผาไร่อ้อยทั่ว จ.สระแก้ว ขี้เถ้าปลิวเกลื่อน ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน