svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ธปท.ชี้ธุรกิจภูมิภาคต้องปรับตัวรับกระแสดิจิทัล-ความยั่งยืนให้อยู่รอด

05 กันยายน 2565

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แนะธุรกิจภูมิภาคต้องพร้อมปรับตัวรับกระแสดิจิทัลและกระแสความยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้ ชื่นชมขอนแก่นเป็นเมืองที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้จังหวัดพัฒนาได้เร็วและดีขึ้น

5 กันยายน  2565   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดสัมมนา ประจำปี 2565 ในประเด็น "อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่" ขึ้นที่          จ.ขอนแก่น โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย นายศรัณย์ ธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับประเด็นในการสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่” นี้  ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สำหรับเศรษฐกิจการเงินอีสานใหม่นี้ มี 2 กระแสที่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างแน่นอน   คือกระแสของความยั่งยืน และสถานการณ์โลกร้อน  โดยเฉพาะอีสานที่มีการพึ่งพาภาคการเกษตร มีแรงงานการเกษตรกว่าร้อยละ 50    

ธปท.ชี้ธุรกิจภูมิภาคต้องปรับตัวรับกระแสดิจิทัล-ความยั่งยืนให้อยู่รอด

“ส่วนอีกกระแสคือโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งมีทั้งเรื่องนวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน ต้องการให้เห็นความสำคัญของกระแสดิจิตอล  เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน การวางแผนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมได้มากขึ้น เช่น อีคอมเมอร์ส  เรื่องการค้าขาย จับจ่ายผ่านระบบออนไลน์  การค้าขายต่างประเทศที่จะทำให้สะดวกขึ้น”       ดร.เศรษฐพุฒิ  กล่าว 
นอกจากนี้ในเวทีสัมมนาถือเป็นการตอกย้ำถึงอิทธิพลของทั้งสองกระแส ที่มีผลต่อเศรษฐกิจในภาคอีสาน โดยจะนำเสนองานศึกษา ที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัว รวมถึงวิเคราะห์ภาพอนาคตเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และโอกาสในการยกระดับศักยภาพ  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการปรับตัวร่วมกัน

ธปท.ชี้ธุรกิจภูมิภาคต้องปรับตัวรับกระแสดิจิทัล-ความยั่งยืนให้อยู่รอด

“หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แล้ว สิ่งที่ต้องการเห็นคือการฟื้นตัวของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว  สำหรับอีสานพบว่ามีหลายปัจจัยทั้งบวกและลบ ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในอีสานฟื้นตัว ในแง่บวกอีสานถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งช่วงหลังพบว่าราคาสินค้าภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ซึ่งในภาคอื่นพบว่าเป็นเงินเฟ้อและเป็นต้นทุนสำหรับภาคอื่นๆ แต่สำหรับภาคอีสานราคาสินค้าภาคการเกษตรที่มีราคาแพงขึ้น จะช่วยพยุงเรื่องของรายได้ ซึ่งจะช่วยพยุงเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกันภาคอีสานมีความเปราะบางมากกว่าพื้นที่อื่นในประเด็น หนี้ครัวเรือนเฉลี่ยสูง และมีรายได้ต่ำกว่าภาคอื่น  สำหรับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลในเดือนตุลาคมนี้  มองว่าจะมีผลต่อต้นทุนการลงทุนที่จะตามมา  ร้อยละ 50 ของแรงงานการเกษตร  นอกจากนี้การค้าปลีก  ค้าส่ง ซึ่งเป็นอาชีพอิสระ ซึ่งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้รับอานิสงค์มากนัก”ดร.เศรษฐพุฒิ  กล่าว 
ประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งที่ ดร.เศรษฐพุฒิ มองว่ามีความสำคัญ คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะใน จ.ขอนแก่น พบว่ามีความโดดเด่นของความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งผู้ค้าขาย นักธุรกิจ  ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในภูมิภาคในอนาคต

ข่าว/ภาพ กวินทรา  ใจซื่อ  ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน สำนักข่าวเนชั่น

ธปท.ชี้ธุรกิจภูมิภาคต้องปรับตัวรับกระแสดิจิทัล-ความยั่งยืนให้อยู่รอด