svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด

16 สิงหาคม 2564

ตรัง - ตรังจับมือศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องจัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด-19 ให้เกษตรตรัง รุ่นที่ 1 หวังนำช่วยผู้ป่วยโควิดและป้องกันยับยั้ง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ส.ค.64 ที่ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดอบรม โครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง โดยมี นางวรรณา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 2 ให้การต้อนรับ และนายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ร่วมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยชาวเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ราย

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด      สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ปัจจุบันมีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น พืชสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังมีผลการวิจัย พบว่าสมุนไพรไทยกระชายและฟ้าทะลายโจรมีผลในการรักษาอาการป่วยจาก โรคโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งสามารถดูแลตนเองละรักษาตนเองอยู่ที่บ้านได้ (Home Isolation) พืชสมุนไพรกระชายและฟ้าทะลายโจรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ สามารถปลูกและนำมาใช้รักษาบรรเทาอาการของโรคในเบื้องต้น

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด      จังหวัดตรังจึงได้พิจารณาอนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง โดย มีเป้าหมาย คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และเกษตรกรผู้สนใจ รวมจำนวน 2,582 ราย ส่งเสริมการปลูกต้นพันธุ์กระชายรายละ 5 ต้น ในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดตรัง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 442,220 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้เกษตรกรมีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสำหรับการ บริโภคภายในชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์การปลูกพืชสมุนไพร ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด      สำหรับกิจกรรมในโครงการ มีดังนี้ 1) พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรในการปลูกพืชสมุนไพร โดยการจัดอบรมเกษตรกรจํานวน 3 รุ่นๆละ 40 ราย งบประมาณ 4,920 บาท 2) ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชสมุนไพรแก่เกษตรกรและผู้สนใจ งบประมาณ 50,000 บาท 3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร งบประมาณ 387,300 บาท

ตรังทุ่มงบครึ่งล้าน! นำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด      ด้าน นางวรรณา พรหมบุญทอง ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง กล่าวว่า ทางศูนย์ถือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์พืชที่สำคัญครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดทำแปลงรวบรวมพืชสมุนไพรและปลูกมากกว่า 100 ชนิด และเตรียมส่งเสริมการเพาะขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรแก่เกษตร จ.ตรังกว่า 50,000 ต้น

ภาพ/ข่าว...ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม / ตรัง