svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

สถิติพังงา จัดอบรมพลเมืองดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

สถิติจังหวัดพังงา จัดอบรมพลเมืองดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

13 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงา ผู้แทนจากไปรษณีย์จังหวัดพังงา ผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดพังงา คณะครูและนักศึกษา สกร.จาก 51 หมู่บ้านในอำเภอเมืองพังงา เข้าร่วม 

สถิติพังงา จัดอบรมพลเมืองดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ นางสาวประไพ พุกงาม กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต

โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยออนไลน์ในระดับหมู่บ้าน

สถิติพังงา จัดอบรมพลเมืองดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
ซึ่งจะมีเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน  

2.ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ภัยคุกคามและการละเมิดความเป็นส่วนตัว มีรูปแบบอย่างไร และมีผลอย่างไรบ้าง

3.ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ

4.ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์

และ ​​5.ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ครบ 350 คน ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดพังงา