svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัคร 4 กรรมการฯ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

11 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

11 เมษายน 2567 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คน ระบุว่า

ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 

และประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งได้ขยายระยะเวลารับสมัคร ออกไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เพื่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป นั้น
 

บัดนี้ ครบระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เป็นภาคเอกชนไม่หลากหลาย สําหรับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและด้านบริหารกองทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ออกไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 

ทั้งนี้ รายละเอียดการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือ คลิกที่นี่

ขยายเวลารับสมัคร 4 กรรมการฯ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

logoline