svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

มาร์สเพ็ทแคร์ผนึก 6 พันธมิตรลุยปลูกข้าวโพด-ข้าว ลดก๊าซเรือนกระจก

22 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มาร์สเพ็ทแคร์ผนึก 6 พันธมิตรในประเทศไทยลุยปลูกข้าวโพดและข้าวแบบ Climate Smart Agriculture หวังลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายปิยรัฐ อมรฉัตร ผู้อำนวยการด้านการจัดซื้อ ภูมิภาคเอเชีย บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ร่วมลงนามกับ 6 พันธมิตรคู่ค้าข้าวโพดและข้าว เปิดตัวกิจกรรม “Climate Actions For A Better Tomorrow” ขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟู  สำหรับข้าวโพดและข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน ลดก๊าซเรือนกระจก นำร่องที่ จ.นครราชสีมา และลพบุรี พลิกโฉมด้วย Climate Smart Agriculture ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนบริษัทแม่มุ่งสู่ Net Zero ปี 93  

โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) โดยจะเริ่มดำเนินโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟูในการปลูกข้าวโพดและข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง นำร่องและเป็นโครงการต้นแบบที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี 

อย่างไรก็ตาม การลงนามดังกล่าวนับเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายบริษัท ที่วางแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปีพ.ศ. 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูน (Net Zero) ภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูดินควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับมาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้กรอบความยั่งยืน และหนึ่งในเป้าหมายความยั่งยืน คือ การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ทั้งนี้ เกษตรกรรมฟื้นฟู (regenerative agriculture) มุ่งยกระดับสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จัดเก็บคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงคุณภาพของลุ่มน้ำ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ขณะเดียวกันที่ยังสามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร โครงการนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งกับเกษตรกรเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก้าวไปสู่การเกษตรแบบเท่าทันภูมิอากาศ (climate-smart agriculture) โดยเราจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกรเพื่อส่งเสริมวิธีการทำเกษตรที่ดียิ่งขึ้น การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตข้าวโพดและข้าวอย่างยั่งยืน 

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนจังหวัดนคร ราชสีมา ยินดีที่ภาคเอกชนมีความสนใจในการทำการเกษตรกรรมฟื้นฟู และร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วน ในส่วนของภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มภาคเกษตรกรรม เพราะเป็นอาชีพหลักของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

logoline