svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

รู้หรือไม่ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย

รู้หรือไม่ ติดตั้งพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีข้อกำหนด และอันตรายไม่ปลอดภัยหากไม่ถูกวิธีอาจโดนไฟฟ้าแรงสูงดูดเสียชีวิตได้

 

❌ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย และมีความผิดตามกฎหมาย!! 


🔍 รู้หรือไม่ !! ติดตั้งพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีข้อกำหนด และอันตรายไม่ปลอดภัยหากไม่ถูกวิธีอาจโดนไฟฟ้าแรงสูงดูดเสียชีวิตได้


รู้หรือไม่ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย

📌 ขั้นตอนข้อกำหนดขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ถูกต้อง


ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.

รู้หรือไม่ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย


ทำหนังสือขออนุญาตกับ MEA ก่อนจะเข้าดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

รู้หรือไม่ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย


ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐานที่ MEA กำหนด บันทึกข้อมูลเจ้าของสายและแผนผังเส้นทางในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของ MEA

รู้หรือไม่ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย


ร่วมกันสอดส่องดูแล และรักษาสิทธิ์ ไม่ให้มีผู้ลักลอบพาดสายสื่อสาร แก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังเช่นเดิม

รู้หรือไม่ ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย

 

👉 พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200

 

*️⃣ หมายเหตุ : ตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563

 

 

 

#จัดระเบียบสายสื่อสาร #สายสื่อสาร

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร