svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

สปส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2566

“บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์” เลขาธิการ สปส. ปลื้ม 11 หน่วยงานประกันสังคม ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมนางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นสัญลักษณ์แสดงการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ในปี 2566 จำนวน 11 รางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 

สปส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2566

โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมิน และผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 11 แห่ง คือ

ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล

รางวัลระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี

สปส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2566

สปส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2566

 

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของหน่วยงานในสังกัด และรักษามาตรฐานการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนตามมาตรฐาน GECC เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาการบริการ โดยยึดหลักพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลาง เน้นการปรับเปลี่ยนราชการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานอย่างโปร่งใส เข้าถึงง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ลดความซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงการบริการของหน่วยงานรัฐได้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

สปส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2566