svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

เตรียมจัดเวทีเสวนาพืชกัญชง-กัญชาหวังปลดล็อกกฎระเบียบซ้ำซ้อน

18 มีนาคม 2566

สมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชาถกอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพัฒนาศักยภาพการปลูก พืชกัญชง-กัญชา หวังผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจยั่งยืน เตรียมจัดเวทีเสวนาปลดล็อกกฏระเบียบซ้ำซ้อน

นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เปิดเผยว่า ได้นำคณะกรรมการ และดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เข้าพบนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับผู้ตรวจราชการกรมฯ และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เพื่อแนะนำสมาคมฯ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปลูกพืชกัญชงและกัญชาแบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของภาครัฐ
 
“ การหารือครั้งนี้สมาคมฯและ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมที่จะร่วมมือในการผลักดันให้การปลูกพืชกัญชงกัญชามีการพัฒนาศักยภาพและการทำงานชื่อมต่อแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”  
 

สำหรับหัวข้อหลัก ๆ ที่หารือประกอบด้วย การนำเข้าเมล็ด  การพัฒนาสายพันธุ์ เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรองที่รวดเร็ว การรับรองมาตรฐานการปลูก รวมทั้งการกระจายองค์ความรู้เรื่องการปลูกอย่างมีคุณภาพแก่เกษตรกรทั่วไป

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกพืชกัญชงกัญชาและวิธีการจัดการต่าง ๆ ให้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าจากกัญชงและกัญชามีความปลอดภัยและสอดคล้องตามหลักสากล และยังสนับสนุนให้พื้นที่เพาะปลูกมีมาตรฐาน GAP เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศในอนาคต

ส่วนความกังวล ประเด็นการลักลอบจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงกัญชาที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย นั้นอธิบดีทางกรมวิชการเกษตร ย้ำว่า ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา แต่ยอมรับว่ายังมีผู้ทำผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก และจะเพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่มากขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง

นายระพีภัทร์  กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำโครงการส่งมอบความรู้ในการปลูกพืชกัญชงและกัญชาแก่เกษตรกรและผู้สนใจอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อให้ข้อมูลและตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับพืชกัญชงและกัญชา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1174
 
ดร.สฤษฏ์พงษ์ กล่าวว่า หลายเรื่องที่พูดคุยกันในวันนี้ มีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่น ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในเรื่องข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนหรือซ้ำซ้อนกัน จึงอยากให้มีการพูดคุยระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับปาก จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนา โดยจะเชิญทั้งกรมปศุสัตว์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและวิธีแก้ไข