svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

อว.จับมือ รร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

16 มีนาคม 2566

กระทรวงอุดมศึกษาฯ จับมือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรม ทั้งการกระทำความผิด และการตกเป็นเหยื่อในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทักษะเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญเหตุ สร้างระบบสภาพแวดล้อมในพื้นที่

16 มีนาคม 2566 ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ” ระหว่างกระทรวง อว. กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม ทั้งนี้ มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และ พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ร่วมลงนาม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาวการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมมีการพัฒนารูปแบบไปตามยุคสมัย และถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวบุคคล และความสงบเรียบร้อยของสังคม

ดังนั้น การจัดการกับปัญหา โดยเฉพาะการป้องกันจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบ่มเพาะกำลังคนสมรรถนะสูง ที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศ ในอนาคต ในการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สำหรับการป้องกันอาชญากรรม 

ให้ครอบคลุมทั้งมิติของการป้องกันการกระทำความผิดและมิติของการป้องกันการตกเป็นเหยื่อ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อว.จับมือ รร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการป้องกันอาชญากรรรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเพื่อสร้างระบบสภาพแวดล้อมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

รวมทั้งส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดแก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือ ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะกระบวนการป้องกันอาชญากรรม ทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี
 

ด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางวิชาชีพตำรวจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจ ตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเน้นทักษะความเชี่ยวชาญ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และวิชาชีพตำรวจเป็นสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนทางด้านวิชาการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

โดยในปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีนโยบายด้านการส่งเสริมวิชาการ การเรียนการสอน การทำวิจัยการฝึกอบรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม เน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาการตำรวจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

อว.จับมือ รร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ และทักษะประสบการณ์ อันจะนำมาซึ่งการอำนวยประโยชน์ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการสหศาสตร์ และการต่อยอดทางองค์ความรู้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบ่มเพาะกำลังคนสมรรถนะสูงที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคต

  อว.จับมือ รร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

"ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มของความรุนแรง และมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนคือ คดีอาชญากรรมรูปแบบใหม่ มีสถิติที่เพิ่มสูงมีการนำเสนอข่าวการตกเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรม และความเสียหายจากปัญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง"  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ 

แม้สังคมต้องประสบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ปัญหาอาชญากรรมที่มีการวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เพราะถือเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล และความสงบเรียบร้อยของสังคมในภาพรวม 

ดังนั้น การจัดการกับปัญหาอาชญากรรม จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมองค์ความรู้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการค้นคว้าวิจัย และการสร้างนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม ที่จะต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ทั้งในมิติของการป้องกันการกระทำความผิด และมิติของการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น อาทิ การฉ้อโกงออนไลน์ การหลอกลงทุน คอลเซ็นเตอร์ การกราดยิง เป็นต้น

อว.จับมือ รร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอาชญากรรม สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมสมัยใหม่ 

โดยเฉพาะการให้วัคซีนทางไซเบอร์ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมปัจจุบัน การจับมือร่วมกันในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางองค์ความรู้ และสามารถนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สำหรับการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

อว.จับมือ รร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ