svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

"WorldcHapexThailand" ฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

12 สิงหาคม 2565

กรมปศุสัตว์ จับมือ มอ. จัด WORLD HAPEX THAILAND 2022 ยกระดับฮาลาบภาคใต้ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการผลิต เชื่อมโยงเกษตร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เปิดอนาคตส่งออก

นายสัตวแพทย์( น.สพ. )สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายมารุต เชียงเถียร น.สพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้งาน WORLD HAPEX THAILAND 2022 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 

 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการผลิตและการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตปศุสัตว์ฮาลาล ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป สถานที่จำหน่าย และการส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่สงสัยว่าปนเปื้อนหรือปลอมปนอย่างสม่ำเสมอ โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ทั่วประเทศ การสุ่มเก็บสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองฮาลาลและสุ่มเก็บสินค้าประเภทเนื้อโคดิบเพื่อตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ

"WorldcHapexThailand" ฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังเปิด plate form สำหรับร้านจำหน่ายปศุสัตว์ฮาลาลในพื้นที่ลงทะเบียนผ่านระบบ QR code เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคทั่วประเทศโดยตรงในอนาคต ทั้งนี้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ หรือเข้ามาสอบถามข้อมูลการยกระดับสถานประกอบการ ตลอดจนเงื่อนไขการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไปยังตลาดต่างประเทศ เช่นประเทศมาลเซีย และตะวันออกกลางได้ที่บูธนิทรรศการกรมปศุสัตว์ตลอดงาน

"WorldcHapexThailand" ฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

"WorldcHapexThailand" ฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก