svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

ก.เกษตรฯ มุ่งมั่น เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

09 มิถุนายน 2565

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย โดยจัดงาน เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” เป็นหล่งศูนย์กลาง ความรู้ด้านเกษตร สู่ครัวเรือน พัฒนาเป็นอาชีพเสริมรายได้ ขยายความมั่นคงสู่ชุมชน

  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.เกษตรและสหกรณ์ฯ) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

การลงนามในครั้งนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 12 กระทรวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ก.เกษตรฯ มุ่งมั่น เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ นักเรียน เด็ก เยาวชน ครูและผู้ปกครอง ได้รับความรู้และความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบชลประทาน ด้านการสหกรณ์ ด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และโภชนาการ และสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับไปใช้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

 

รวมทั้งสามารถขยายผลการดำเนินงานโครงการ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนขยายไปสู่ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป

ก.เกษตรฯ มุ่งมั่น เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”