svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ "พัชรินรุจา จันทโรนานนท์" ลาออกที่ปรึกษารมว.อุดมศึกษาฯ

21 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้าราชการการเมือง"ลาออกจากตำแหน่ง" พร้อมตั้ง "สัมพันธ์ เย็นสำราญ" เป็นกุนซือรมว.คนใหม่

 

21 ธันวาคม 2565  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง

 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

 

เนื่องจาก "นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์" ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

ดังนั้น "นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์" จึงพ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ "พัชรินรุจา จันทโรนานนท์" ลาออกที่ปรึกษารมว.อุดมศึกษาฯ

ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

วันเดียวกัน "ราชกิจจาฯ"  ยังได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา รมว.อุดมศึกษา ฯ  โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์" ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ "พัชรินรุจา จันทโรนานนท์" ลาออกที่ปรึกษารมว.อุดมศึกษาฯ

จึงแต่งตั้ง "นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ" เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง

 

คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 

logoline