svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดชื่อ "4 ส.ส.บัญชีรายชื่อ"เลื่อนลำดับแทนที่ลาออก เข้าสภาฯลง"ราชกิจจาฯ"

16 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 4 ราย

 

16 ธันวาคม 2565  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 4 รายด้วยกัน 

 

โดยประกาศสภาฯฉบับแรก ระบุว่า  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้"นายอารี ไกรนรา" ผู้มีชื่อ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติ ลำดับที่ ๓ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ "นายอารี ไกรนรา" ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "นายอารี ไกรนรา" สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติ เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ

 

"นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 6 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ  

 

เปิดชื่อ "4 ส.ส.บัญชีรายชื่อ"เลื่อนลำดับแทนที่ลาออก เข้าสภาฯลง"ราชกิจจาฯ"

 

 

ประกาศสภาฯฉบับที่สอง  ระบุว่า  ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้"นางนันทนา สงฆ์ประชา" ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาภิวัฒน์ ลำดับที่ ๒ ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

บัดนี้ "นางนันทนา สงฆ์ประชา" ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "นางนันทนา สงฆ์ประชา" สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาภิวัฒน์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ 

 

รองรักษ์ บุญศิริ (ขวา ) ขยับเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์

 

"นายรองรักษ์ บุญศิริ"  ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 3  บัญชีรายชื่อ"พรรคประชาภิวัฒน์"  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

เปิดชื่อ "4 ส.ส.บัญชีรายชื่อ"เลื่อนลำดับแทนที่ลาออก เข้าสภาฯลง"ราชกิจจาฯ"

 

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 3  ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ "นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ" ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลัง ลำดับที่ ๔ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ "นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ" ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ" สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลัง เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมว.อุดมศึกษาฯขยับเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง

 

"นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ "  ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 9  บัญชีรายชื่อ"พรรครวมพลัง"  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  

เปิดชื่อ "4 ส.ส.บัญชีรายชื่อ"เลื่อนลำดับแทนที่ลาออก เข้าสภาฯลง"ราชกิจจาฯ"

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ "ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน"  ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๑๔ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ "ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน" ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน" สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

เปิดชื่อ "4 ส.ส.บัญชีรายชื่อ"เลื่อนลำดับแทนที่ลาออก เข้าสภาฯลง"ราชกิจจาฯ"

 

นต.สุธรรม ระหงษ์  ได้เลื่อนลำดับขึ้นเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

 

"นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์"  ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 31 พรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์)

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายรองรักษ์ บุญศิริ )

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ )

 

 

logoline