svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เคาะเปลี่ยนชื่อ เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

07 ธันวาคม 2565

"ประวิตร" เห็นด้วย เปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ" รับมือสถานการณ์โลก ชม “วราวุธ” ผู้แทนไทยสร้างภาพลักษณ์โดดเด่นบนเวทีโลก

7 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรับทราบ สรุปผลการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-18 พ.ย.65 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศ
เคาะเปลี่ยนชื่อ เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"
โดยประเทศไทย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และได้ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ร่วมกับประเทศต่างๆ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน และรับทราบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงทรัพย์ฯ โดยขอเปลี่ยนชื่อ จาก "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมต่อไป
เคาะเปลี่ยนชื่อ เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

จากนั้น ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 4 ให้สำนักงานกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ศักยภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฯ จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ต่อไป
เคาะเปลี่ยนชื่อ เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ได้สั่งกำชับให้คณะกรรมการฯ และกระทรวงทรัพย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ นายวราวุธ ในการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้กรอบของ UN ที่ผ่านมาด้วยดี โดยเฉพาะการนำเสนอถ้อยแถลงที่ได้สร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นของไทยอย่างโดดเด่นต่อนานาประเทศ บนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
เคาะเปลี่ยนชื่อ เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"