svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดชื่อ "กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม"ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

27 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น"กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม" ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

27 พฤศจิกายน 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น"กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ"

 

อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก เป็น"กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ" ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้


 

 

ก. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา ตามมาตรา 36 ( 2 ) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

 

ได้แก่ 1. "นางอโนชา ชีวิตโสภณ" ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา  2. "นายสมชาย อุดมศรีสำราญ" ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

เปิดชื่อ \"กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม\"ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

ข. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ ตามมาตรา 36 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 

ได้แก่ 1. "นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์"  ประธานศาลอุทธรณ์

 

ค. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นต้น ตามมาตรา 36 (3) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

ได้แก่ 1. "นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง" ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

logoline