svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสม 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้ “เสาวรีย์ เยี่ยมศิริ” พ้นจากผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เหตุความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

โปรดเกล้าฯ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสม 

25 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางเสาวรีย์ เยี่ยมศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่

สืบเนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า นางเสาวรีย์ เยี่ยมศิริ เป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565

 

วันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 45 จังหวัด 1,202 ราย 


 

โปรดเกล้าฯ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสม 

 

 

 

โปรดเกล้าฯ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสม 

ติดตามอ่านรายละเอียด ต้นฉบับประกาศ คลิกที่นี่