svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

รัฐบาลแจกหนังสือผลงานปี 3 นายกฯ "บิ๊กตู่" ร่ายยาว 300 หน้า

25 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รัฐบาลแจกหนังสือผลงานปี 3 นายกฯ "บิ๊กตู่" ร่ายยาวกว่า 300 หน้า ประเดิมแจกให้ ส.ส. ผู้ทรงเกียรติระหว่างการในการประชุมสภา

25 พฤศจิกายน 2565 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นวาระพิจารณา เรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ เช่น ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการปิดอ่าวมาหยา จ.กระบี่ เรื่อง รายงานการศึกษา เทคโนโลยี 5G เป็นต้น

ทั้งนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏว่า มีการแจกรายงานผลดำเนินการของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 65 และรูปปกหนังสือเป็นรูป พล.อ.ประยุทธ์ โดยมีรายงานว่า รัฐบาลทำแจกให้สมาชิกรัฐสภาทั้งหมด รวมถึงแจกให้ ครม. ด้วย ซึ่งแจกวันนี้เป็นวันแรก 

สำหรับเนื้อหาในหนังสือรายงานเรื่องดังกล่าว มีเนื้อหา 370 หน้า ประกอบไปด้วยผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งรัฐบาลทำแจกสมาชิกรัฐสภา และ ครม.ทุกปี 

 

รัฐบาลแจกหนังสือผลงานปี 3 นายกฯ \"บิ๊กตู่\" ร่ายยาว 300 หน้า
 

ผลงานลุงตู่ 300 หน้า 

ในช่วงต้นเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยเริ่มจากการรายงานสภาพปัญหา ก่อนเข้ามาบริหารประเทศ สถานการณ์หลังการเข้าบริหารประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วงปีที่ 3 ประกอบด้วย การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการระบาดของ โควิด-19

มาตรการการคลัง ที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับตัวของราคาสินค้า อาทิ โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา การบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงาน อาทิ ลดภาษีสรรพสามิตดีเซล ตลอดจนนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง

 

รัฐบาลแจกหนังสือผลงานปี 3 นายกฯ \"บิ๊กตู่\" ร่ายยาว 300 หน้า
 

ขณะเดียวกันยัง รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่

นโยบายข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายข้อที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

นโยบายข้อที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายข้อที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

นโยบายข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

นโยบายข้อที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

นโยบายข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

นโยบายข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

นโยบายข้อที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม

นโยบายข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายข้อที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

เรื่องที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เรื่องที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

เรื่องที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เรื่องที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

เรื่องที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

เรื่องที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ

เรื่องที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

เรื่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

เรื่องที่ 12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ภาคผนวกเป็นการสรุปผล การดำเนินงานบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ มาตรการรักษาพยาบาล ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยา สถานการณ์ด้านวัคซีน นวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา มาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการรับนักท่องเที่ยว และการเดินทางเข้าประเทศไทย 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

logoline