svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตำรวจและพระราชทานยศ "พลตำรวจเอก"

25 พฤศจิกายน 2565
464

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ "พล.ต.ท.วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์" ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ (1) และพระราชทานยศเป็น "พลตำรวจเอก"

 

25 พฤศจิกายน  2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศเป็น "พลตำรวจเอก"

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

"ราชกิจจาฯ" แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตำรวจและพระราชทานยศ "พลตำรวจเอก"

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "พลตำรวจโท วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์" ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท)

 

ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ (๑) กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจเอก) และพระราชทานยศ "พลตำรวจเอก"

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

วันเดียวกัน "ราชกิจจาฯ" ยังได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

 

"ราชกิจจาฯ" แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตำรวจและพระราชทานยศ "พลตำรวจเอก"

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธร รมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "พันตำรวจเอก ยศ วิทิตปภาธำรง" ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการวังและหลักนิยมนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พันตำรวจเอกพิเศษ)

 

ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการประจำ สำนักงาน ผู้บัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) และพระราชทานยศ "พลตำรวจตรี"

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ( พันตำรวจเอก ยศ วิทิตปภาธำรง)

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศ ( พลตำรวจโท วิมพันธ์ุ ราชประดิษฐ์ )