svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภาตีตก! ญัตติด่วน “ก้าวไกล” ปมรถไฟฟ้าสายสีส้ม

24 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สภาตีตก! “ก้าวไกล” เสนอญัตติด่วนถกรถไฟฟ้าสายสีส้ม "ภูมิใจไทย" ขวางไว้ เพราะเรื่องยังอยู่ชั้นศาล สุดท้ายญัตติถูกตีตก

24 พฤศจิกายน 2565 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติ เพื่อส่งความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ
สภาตีตก! ญัตติด่วน “ก้าวไกล” ปมรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ซึ่งนายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 แล้ว ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ เหลือเพียงการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากปล่อยให้ประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยที่ปัญหาต่างๆ ยังไม่ถูกสะสางนั้น เกรงว่าเมื่อ ครม.อนุมัติเมื่อใด จะเกิดปัญหาในระยะยาวตามมาอีกไม่น้อยกว่า 35 ปี

สภาตีตก! ญัตติด่วน “ก้าวไกล” ปมรถไฟฟ้าสายสีส้ม

จึงทำให้ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวต่อทันซึ่งประธานในที่ประชุมขณะนั้นคือนายศุภชัย โพธิ์สุ ว่าขอให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตรวจสอบองค์ประชุม และลงมติว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบให้มีการพิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจาดังกล่าวหรือไม่ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ นายสุรเชษฐ์ได้อภิปราย

ทำให้นายศุภชัย กล่าวว่า กรณีของนายสุรเชษฐ์ คือเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ดังนั้นจึงสามารถแถลงเหตุผลในการเสนอญัตติได้ ซึ่งนายสุรเชษฐ์ ได้อภิปรายต่อ

จนกระทั่ง นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวว่ากรณี รถไฟฟ้าดังกล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้นสภาจะปล่อยให้เกิดการอภิปรายเรื่องที่อยู่ในกระบวนการศาล และอาจเป็นการก้าวล่วงการพิจารณาของศาลหรือไม่

จึงทำให้ช่วงท้ายที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการนับองค์ประชุม และลงมติต่อญัตติด่วนด้วยวาจาดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 140 เสียง ไม่เห็นด้วย 193 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง  

logoline