svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาล รธน. ชี้ขาด มติ 9 ต่อ 0 กม.พรรค ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

23 พฤศจิกายน 2565
5.0 k

ลุยต่อศึกเลือกตั้ง! ไม่ขัด รธน. ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 9 ต่อ 0 เสียง ชี้ขาดกฎหมายลูก ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 

23 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมลงมติว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติ 9 ต่อ 0 ว่าร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าว ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
ศาล รธน. ชี้ขาด มติ 9 ต่อ 0  กม.พรรค ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9  และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 

คำร้องดัวกล่าว ประธานรัฐสภา ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อวันที่  29 ส.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 21 ก.ย. พร้อมมีคำสั่งแจ้งผู้ร้อง และให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ก่อนอภิปรายนำไปสู่การวินิจฉัย

โดยเห็นว่า คดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง