svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

13 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เกาะติด “เอเปค” ทบ.เตรียมพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สนับสนุนทรัพยากรทางทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศ และแขกทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศไทย

13 พฤศจิกายน 2565  ในช่วงระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.65 ไทยจะให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “เอเปค”  2022  กองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนสนับสนุน “อนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร” พร้อมนำทุกทรัพยากรทั้งบุคลากร ยุทโธปกรณ์ ศักยภาพของหน่วยทหารมาใช้เพื่อการจัดประชุมเอเปค 2022 ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในทุกมิติ โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ทุกสายงานและหน่วยทหารของกองทัพบกให้การสนับสนุนในทุกด้าน ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ

ขณะนี้กองทัพบกได้ประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานต่างๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ  การเฝ้าระวังด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะการจัดกำลังพลวางแผนและร่วมในชุดประสานงาน ณ กองอํานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการประชุม  เพื่อปฏิบัติภารกิจในหลายด้าน อาทิ มณฑลทหารบกที่ 11 จัดกองทหารเกียรติยศร่วมกับเหล่าทัพในพิธีต้อนรับผู้นำประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุม

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

การจัดกําลังสารวัตรทหาร สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ และสายตรวจดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ประชุมและพื้นที่สำคัญ, จัดชุดสุนัขทหาร จำนวน 15 ชุด 30 ตัว ร่วมภารกิจตรวจสอบสถานที่  อารักขาบุคคล และปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุด EOD จากกรมสรรพาวุธทหารบกในการตรวจสอบพื้นที่ , หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สนับสนุนชุดระบบเฝ้าตรวจและเฝ้าระวังทางอากาศ (Anti Drone)

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

ส่วนด้านการรักษาพยาบาลได้จัดเตรียมโรงพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การรักษาฉุกเฉินเร่งด่วนในทุกสถานการณ์  รวมทั้ง ศูนย์การบินทหารบกจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป 145 (เฮลิคอปเตอร์พยาบาล) เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

 

นอกจากนี้ กรมดุริยางค์ทหารบกได้จัดชุดการแสดงทางวัฒนธรรมสําหรับงานเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันทุกส่วนต่างๆ ได้ทำงานสอดประสานทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ รวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังด้านการข่าว ทั้งนี้ในพื้นที่ชายแดนผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดน  และพื้นที่ส่วนกลางในสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก็จะดำเนินการคู่ขนานเช่นกัน  

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แขกผู้มาเยือนจากทุกประเทศมีความประทับใจ เกิดการเปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล “ OPEN - CONNECT - BALANCE “ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  อันจะส่งเสริม ดำรงศักดิ์ศรีและนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยในระดับสากล

ความสำเร็จในการจัดประชุมในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคน จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี อย่างไรก็ตามหน่วยทหารกองทัพบกทั่วประเทศรวมทั้งกำลังพล และครอบครัวทหารจะร่วมกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ ผู้คน เหตุการณ์ กิจกรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติและเรียบร้อย ไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องอุบัติภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อบรรยากาศอันดีของประเทศในช่วงเวลาสำคัญนี้ 

ทบ.เกาะติด “เอเปค” อารักขาผู้นำทุกชาติ เพื่อศักดิ์ศรีประเทศ

logoline