svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา ย้ำสร้างความเข้มแข็งอาเซียน

10 พฤศจิกายน 2565

นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมหยิบยกประเด็นสำคัญเสริมสร้างประชาคมอาเซียน สร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน รักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค “สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง–ร่วมแรงสู่อนาคต – เคารพวิถีอาเซียน”

10 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 07.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของกัมพูชาในปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียน เอ.ซี.ที : รับมือความท้าทายร่วมกัน” (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together) ทั้งนี้ กัมพูชาจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กัมพูชา

โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการหยิบยกและไทยมุ่งผลักดัน อาทิ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกัน เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น การสร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมี key message ในการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ คือ “สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง – ร่วมแรงสู่อนาคต – เคารพวิถีอาเซียน”

นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา ย้ำสร้างความเข้มแข็งอาเซียน

สำหรับกำหนดการประชุมที่สำคัญของ นายกรัฐมนตรี มีดังนี้ 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565  
ในช่วงเช้า   - นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในช่วงบ่าย  - การหารือระหว่างผู้นำประเทศอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน    

 • 15.15 น.    การหารือระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน   
 • 16.30 น.    การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน   
 • 17.30 น.    การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 • 08.30 น.  พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41
 • 08.50 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40
 • 10.30 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 41    
 • 14.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25   
 • 15.20 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 23   
 • 17.30 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน สหประชาชาติ ครั้งที่ 12  

 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

 • 08.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 25
 • 09.50 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 19 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
 • 11.10 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2
 • 14.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 25
 • 15.20 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 10
 • 16.40 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา
 • 19.30 น.  งานเลี้ยง Gala Dinner 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

 • 08.00 น.  การประชุม ASEAN Global Dialogue ครั้งที่ 2
 • 10.15 น.  การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17
 • 12.30 น.  พิธีปิด และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน
 • ในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทย