svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ"อดีตข้าราชตำรวจ"

04 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้"เรียกคืนเครื่องราชฯ" อดีตข้าราชการตำรวจ"

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "อดีตนายตำรวจ" และ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นายประกอบ วิโรจนกูฎ)

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ซึ่ง "นายนรภัทร สิงห์นรภัทร" หรือ"ถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา" หรือ"มานพ รัตนกุลวัฒนา" อดีตข้าราชการตำรวจ ดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำ รวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทาน

\"ราชกิจจาฯ\"เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ\"อดีตข้าราชตำรวจ\"

เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิด วินัยร้ายแรงและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

และ "นายนรภัทร สิงห์นรภัทร" หรือ"ถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา" หรือ"มานพ รัตนกุลวัฒนา" เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชนุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นายประกอบ วิโรจนกูฎ)

logoline