svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“อนุทิน” ลงนามประกาศ สธ. ยกเลิกการจัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิดแล้ว

03 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“ราชกิจจาฯ”เผยแพร่ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รมว.สาธารณสุข ลงนามประกาศยกเลิกจัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิด -19 ยกเหตุสถานการณ์คลี่คลาย ยังมีวัคซีนเพียงพอในประเทศ

3 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 

 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

เพื่อให้การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว สำหรับ ใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในประเทศมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และให้ประชาชน ในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งเป็นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ นั้น 

 

“อนุทิน” ลงนามประกาศ สธ. ยกเลิกการจัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิดแล้ว

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลง อย่างมีนัยสำคัญและมีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับภาพรวมของ สถานการณ์ในประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกให้โรคโควิด 19 จากการเป็น โรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

 

รวมทั้งได้มีการ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับจำนวนวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลี่คลายเป็นปกติแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

“อนุทิน” ลงนามประกาศ สธ. ยกเลิกการจัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิดแล้ว

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำ พ.ศ. 2563 

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

logoline