svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

คณะหลอมรวมบุกทำเนียบฯ บี้"ประยุทธ์" ยกเลิกมติครม.ต่างด้าวครองที่ดินอาศัย

31 ตุลาคม 2565
424

"จตุพร -นิติธร" คณะหลอมรวมบุกทำเนียบฯยื่นหนังสือถึง "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" จี้ยกเลิกมติครม.เปิดโอกาสให้ต่างด้าวลงทุน ได้ครอบครองที่ดินอาศัยไม่เกิน 1 ไร่

 

31 ต.ค.65  ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล "นายจตุพร พรหมพันธุ์ "และ"นายนิติธร ล้ำเหลือ" ในฐานะคณะหลอมรวมประชาชน ยื่นหนังสือถึง"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อคัดค้านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ให้ต่างชาติ ให้สามารถซื้อบ้านและถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ แลกการลงทุนในไทยขั้นต่ำ 40 ล้านบาท

 

"นายนิติธร" กล่าวว่า นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบันอำนาจรัฐมีบทบาทหลักการสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกมิติแต่ในความเป็นจริงตลอด 90 ปี กลับสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด การพัฒนาทุกมิติเป็นไปอย่างล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพไม่เท่าทันสถานการณ์โลก สะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพการบริหารอำนาจรัฐจนบางครั้งภาคประชาชนต้องร่วมมือกันจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

 

ตัวอย่างรูปธรรมปัญหาที่อำนาจรัฐสร้างขึ้น เช่นการตรากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย การขาดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและสร้างความผาสุกของประชาชน การตรากฎหมายเพื่อประโยชน์กลุ่มทุนพลังงานไฟฟ้า กลุ่มทุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตร การเปิดโอกาสให้ต่างชาติแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศและด้านเศรษฐกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกิดจากการบริหารงานรัฐที่ไร้ประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นผู้แบกรับปัญหาโดยไม่มีส่วนร่วมก่อให้เกิดขึ้น

 


"นายนิติธร" กล่าวว่า การให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิในที่ดินได้ เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวแม้จะเคยมีการดำเนินการมาแล้วในอดีต แต่ประชาชนก็มีรวมตัวกันคัดค้านอย่างกว้างขวาง ทั้งมีการประณามรัฐบาลขณะนั้นเป็นผู้ขายชาติและการเวลาพิสูจน์แล้วว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เกิดผลกระตุ้นทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

 

ทั้งการมาพักอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยยังเปิดโอกาสพักอาศัยในรูปแบบของอาคารสูง โดยถือครองกรรมสิทธิอยู่แล้ว และปัจจุบันมีที่พักอาศัยรูปแบบอาคารสูงที่มีความกว้างขวางมีความสะดวกสบายหรูหราปลอดภัยไม่ต่างจากโรงแรมระดับสี่ดาวมากมาน การสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติมาลงทุนหรืออยู่อาศัยในประเทศไทย

 

ประการสำคัญคือ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล การออกวีซ่าระยะยาวมาตรการด้านภาษี ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การศึกษา สาธารณสุขการปลอดจากอิทธิพลเหนือกฎหมาย ปลอดจากทุจริตคอร์รัปชัน ขั้นตอนการบริหารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวดเร็ว ไม่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และมีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


ทั้งนี้รัฐธรรมนูญหมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่เขียนไว้ชัดให้ดำเนินการเช่นนั้น ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 166 เทียบเคียงมาตรา 178 มติครม.ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างกว้างขวาง กระทบการสูญเสียสิทธิในที่ดินอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

 

"กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุอันสมควรให้มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ทั้งการดำเนินการดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีการวิจัยเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางป้องกันความเสียหายแนวทางแก้ไขมติ ครม. ดังกล่าวจึงถือเป็นอำนาจรัฐที่เป็นภัยคุกคามซ่อนรูปต่อความมั่นคงประเทศและประชาชนรูปแบบใหม่ จึงขอให้ยกเลิกมติ ครม. ดังกล่าว พร้อมยกเลิกกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบประกาศต่างๆ ที่มีลักษณะหรือก่อให้เกิดผลเช่นเดียวกันทันที" แกนนำคณะหลวมรวมฯ ระบุ

 

ด้าน"นายจตุพร" กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้รอดเงื้อมมือกฎหมายมาทุกเรื่อง จนกระทั่งอายุสภาอยู่ในช่วงสุดท้าย ที่ไม่สามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ จึงออกมาตรการให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน คำกล่าวอ้างว่าการขายแผ่นดินให้ต่างชาติหรือการขายชาตินั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำไมไม่กระตุ้นมาตั้งแต่ปีแรก แต่ปล่อยมาให้เลยถึง 8 ปี ที่ผ่านมาก็พยายามบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังดีขึ้น แต่พฤติการณ์และพฤติกรรมที่มีมติ ครม.นี้ ที่ผ่านมาใช้วิธีการว่า เอ็งชั่วข้าก็เลว เองเลวข้าก็ชั่ว จึงอธิบายว่าเป็นกฎกระทรวง ตั้งแต่ปี 2545 สมัยนายทักษิณ ชินวัตร และตอนนั้นก็ยังย้อนด่ารัฐบาลนายชวน หลีกภัย ว่าขายชาติ

 

วันนี้ต่างชาติเข้ามาครองแผ่นดินไทยโดยการใช้นอมินีกันเต็มไปหมด วันนี้ 3 ป. ต้องไม่ลืมว่าเป็นอดีตผู้บัญชาการทหาร (ผบ.ทบ.) มาก่อน และเป็นทหารเสือที่มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน การออกมาตอบโต้ว่าถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูด สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ พลังงานก็ยกให้กลุ่มทุน สื่อสารก็ให้ควบรวม จนกระทั่งสมบัติชิ้นสุดท้ายคือแผ่นดินก็จะยกให้ต่างชาติ

 

"นายจตุพร" กล่าวว่า แต่อะไรที่เป็นสมบัติของประชาชนหรือประชาชนจะได้ประโยชน์ท่านไม่เคยที่จะปกป้องสิ่งเหล่านี้ ถ้าการทำหน้าที่ทหารเสือต้องปกป้องประเทศชาติและแผ่นดิน แต่ถ้าเป็นทหารช้างจะต้องเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน เราจึงอยากบอกให้ พล.อ.ประยุทธ์ว่า ถ้าแน่จริง และคิดว่าชนะทุกเรื่อง อย่ายกเลิกมติ ครม. และจะขอท้าทายไปยังประชาชน ว่าจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ขายชาติขายแผ่นดินหรือไม่

 

โดยวันที่ 2 พฤศจิกายน เราจะนำเรื่องนี้ไปยื่นที่กองบัญชาการกองทัพไทย ว่ารู้สึกต่อเรื่องนี้อย่างไร และวันที่ 4 พฤศจิกายนจะไปยื่นต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ อย่าเอานักกฎหมายมาชี้แจง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องถูกผิดทางกฎหมาย แต่เป็นเรื่องสามัญสำนึกในการรักแผ่นดิน เพราะใครก็เขียนกฎหมายได้

 

"กองเชียร์ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เคยว่านายชวนขายชาติ นายทักษิณขายชาตินั้น ตอนนี้มาตรฐานอยู่ที่ไหน หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ทำได้ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ เราตั้งข้อสังเกตว่า การออกมติ ครม.นี้ เพราะจะมีการประชุมเอเปก เพื่อเร่ขายแผ่นดินในตลาดเอเปกใช่หรือไม่ เราจึงจะคัดค้านการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด"นายจตุพร กล่าว