svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'ทิพานัน' เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

24 กันยายน 2565
838

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ประกาศแต่งตั้ง 'นางสาวทิพานัน ศิริชนะ' ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'ทิพานัน' เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน ศิริชนะ ให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'ทิพานัน' เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'ทิพานัน' เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'ทิพานัน' เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี