svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบหาเสียง-ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565

23 กันยายน 2565
944

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” 

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561


“(9) กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดทํา ขนาด จํานวน และสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ กําหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด” 


ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
“(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้”


ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ข้อ 18/1 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

 

“หมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง

 

ข้อ 18/1 ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย” 


ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565


อิทธิพร บุญประครอง


ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบหาเสียง-ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบหาเสียง-ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565