svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"โปรดเกล้าฯ"แต่งตั้ง นายทหารและนายตำรวจ"ราชองครักษ์พิเศษ"รวม 59 นาย

21 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น"นายทหารราชองครักษ์พิเศษ"และ "นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ" รวม 59 นาย ตรวจรายชื่อได้ที่นี่

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่  ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ"และ"นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ" รวม 59 นาย

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น"นายทหารราชองครักษ์พิเศษ"และ"นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ"

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕

 

\"โปรดเกล้าฯ\"แต่งตั้ง นายทหารและนายตำรวจ\"ราชองครักษ์พิเศษ\"รวม 59 นาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้ง เป็น"นายทหารราชองครักษ์พิเศษ"และ"นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ" จำนวน ๕๙ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน ๒๙ นาย

 

๑. พลเอก คธายุทธ์ เสาวคนธ์

๒. พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์

๓. พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร

๔. พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา

๕. พลเอก ชัยวิน ผูกพันธุ์

๖. พลเอก ชาติชาย น้าวแสง

๗. พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม

๘. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล

๙. พลเอก นันทวัฒน์ ทัศนงาม

๑๐. พลเอก ปราการ ปทะวานิช

๑๑. พลเอก ปรีชา จึงมั่นคง

๑๒. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

๑๓. พลเอก วิรัตน์ นาคจู

๑๔. พลเอก ศรชัย กาญจนสูตร

๑๕. พลเอก สุเมธ นิลมัย

๑๖. พลเอก อุกฤษฎ์ นุตค าแหง

๑๗. พลโท บัญชา อาจค าพันธุ์

๑๘. พลโท ปราโมทย์ นาคจันทึก

๑๙. พลโท ภาสกร ทวีตา

๒๐. พลโท วรพล วรพันธ์

๒๑. พลโท สุทิน เบ็ญจวิไลกุล

๒๒. พลโท อัครพล พงษ์สวัสดิ์

๒๓. พลโท อัศวิน บุญธรรมเจริญ

๒๔. พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง

๒๕. พลตรี รชต วงษ์อารีย์

๒๖. พลตรี ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์

๒๗. พลตรี สมชาย กาญจนอุดมการ

๒๘. พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์

๒๙. พลตรี อนิรุจน์ ปุกหุต

 

\"โปรดเกล้าฯ\"แต่งตั้ง นายทหารและนายตำรวจ\"ราชองครักษ์พิเศษ\"รวม 59 นาย

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

logoline