svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"จุรินทร์"เซ็นตั้งกก.เลือกตั้งปชป."เฉลิมชัย-นิพนธ์"แม่ทัพสู้ศึก

16 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ประชาธิปัตย์ขยับแล้ว! "จุรินทร์"เซ็นตั้ง 33 คณะกรรมการเลือกตั้ง ปชป. สู้เลือกตั้ง มอบ"เฉลิมชัย"นั่งประธาน ส่วน"นิพนธ์"คุมผู้อำนวยการเตรียมทัพพร้อมลต.

16 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

\"จุรินทร์\"เซ็นตั้งกก.เลือกตั้งปชป.\"เฉลิมชัย-นิพนธ์\"แม่ทัพสู้ศึก

 

ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 40(4) และแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย 
 

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ปรึกษา

 

2. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ประธานกรรมการ

 

3. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการ

 

\"จุรินทร์\"เซ็นตั้งกก.เลือกตั้งปชป.\"เฉลิมชัย-นิพนธ์\"แม่ทัพสู้ศึก

 

4. นายไชยยศ จิรเมธากร กรรมการ

 

5. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กรรมการ

 

6. นายเดชอิศม์ ขาวทอง กรรมการ

 

7. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กรรมการ

 

8. นายจุติ ไกรฤกษ์ กรรมการ

 

9. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการ

 

10. นายสินิตย์ เลิศไกร กรรมการ

 

11. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ กรรมการ

 

12. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการ

 

13. นายเกียรติ สิทธิอมร กรรมการ

 

14. นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ

 

15. ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ กรรมการ

 

16. นายอลงกรณ์ พลบุตร กรรมการ

 

17 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา กรรมการ

 

18. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กรรมการ

 

19. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ

 

20. นายวิรัช ร่มเย็น กรรมการ

 

21. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ

 

22. นายราเมศ รัตนะเชวง กรรมการ

 

23. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ กรรมการ

 

24. น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร กรรมการ

 

25. ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กรรมการ

 

\"จุรินทร์\"เซ็นตั้งกก.เลือกตั้งปชป.\"เฉลิมชัย-นิพนธ์\"แม่ทัพสู้ศึก

 

26. นายชัยชนะ เดชเดโช กรรมการ

 

27. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ กรรมการ

 

28. นายธนา ชีรวินิจ กรรมการ

 

29. พันโทสินธพ แก้วพิจิตร กรรมการ

 

30. นายนิพนธ์ บุญญามณี กรรมการเลขานุการ และผู้อำนวยการเลือกตั้ง

 

31. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

32. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

33. น.ส.อาภรณ์ รองเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

1. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์

 

2. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานที่จำเป็นตามความเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเตรียมการเลือกตั้ง

 

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

 

logoline