svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง 9 ราย

12 กันยายน 2565
702

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุจากการขอลาออก จำนวน 9 ราย

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๙ ราย ดังนี้

 

๑. นายสมปอง คูนิอาจ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 

๒. นายสักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

 

๓. นางสาวภรวรรณ อภิธนาคุณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

 

๔. นางอรพิน ตันติวิรุฬห์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

๖. นางลัดดา เฉลิมกาญจนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

๗. นางเซี่ยมน้อย อโณทัยไพบูลย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง 9 ราย

๘. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

๙. นายคงชิต ชินสิญจน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน และครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง