svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พระบรมราชโองการ"โปรดเกล้าฯนายทหาร"ชั้นนายพล"รับราชการ สนองพระเดชพระคุณ

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ "พล.อ.ประวิตร" รักษาการนายกฯ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ "นายทหารชั้นนายพล" รับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน 6 นาย หลังกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปรับโครงสร้างมาเป็นกองบัญชาการ

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "นายทหารชั้นนายพลรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ"  ดังต่อไปนี้

 

๑. "พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์" ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกองบัญชาการ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

๒. "พลอากาศตรีชัยณรงค์ พันธุ์เทศ" เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

๓. "พลอากาศตรี ชาตรี พรหมพันธกรณ์" รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น รองเสนาธิการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

๔. "พลอากาศตรีกรกฎ ทิมไสว" ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานประสาน ภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

\"พระบรมราชโองการ\"โปรดเกล้าฯนายทหาร\"ชั้นนายพล\"รับราชการ สนองพระเดชพระคุณ

๕. "พลอากาศตรีจักรินทร์ จันทร์กลั่น" ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

๖. "พลอากาศตรีชูพงศ์  อารีประชาภิรมย์" รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

สำหรับประกาศสำนักนายกฯ ดังกล่าว เป็นไปตามการปรับโครงสร้างของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มาเป็นกองบัญชาการ จึงต้องมีการปรับตำแหน่งในหน่วยใหม่ ซึ่งเป็นไปตามที่กองทัพอากาศ เคยเสนอกระทรวงกลาโหม ปรับโครงสร้าง และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ไปแล้ว

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ