svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภาฯ ดีเดย์ ถกร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.185ล้านล้านบาท วาระสอง "อาคม" นำทีมแจง

17 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สภาฯ ดีเดย์ ถกร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.185ล้านล้านบาท วาระสอง "อาคม" นำทีมแจง หั่นงบ 7,644 ล้านบาท กระจายให้หลายหน่วยงาน หนุนท้องถิ่น-การศึกษา-สาธารณสุข

17 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ พิจารณาวาระร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระสอง เป็นวันแรก โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคลัง ในฐานะประธาน กมธ.ฯ เสนอรายงานต่อที่ประชุมว่า กมธ.ได้มีมติปรับลดงบประมาณลง 7,644 ล้านบาทจากโครงการฝึกอบรมสัมมนา จ้างเหมาบริการ จ้างที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ รายการที่มีผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผนและใช้จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

สภาฯ ดีเดย์ ถกร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.185ล้านล้านบาท วาระสอง \"อาคม\" นำทีมแจง

โดยได้เพิ่มงบประมาณ ตามวงเงินที่ปรับลดได้ จัดสรรให้กับ กระทรวงศึกษาธิการ ,​กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดนายกฯ​,​กระทรวงมหาดไทย , และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 240 หน่วยรับงบประมาณ เพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ เรียนฟรี 15 ปี ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อุดหนุนงบประมาณส่วนของการพัฒนาคุณภาพ ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่โอนให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 จังหวัด

 

สภาฯ ดีเดย์ ถกร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.185ล้านล้านบาท วาระสอง \"อาคม\" นำทีมแจง

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อบรรเทาภาวะหนี้สินของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นงบบุคลากรภาครัฐ 4,092 ล้านบาท อุดหนุนให้ อบจ. เพื่อรองรับการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้อบจ. 49 จังหวัด

 

"กมธ.พิจารณาความสัมฤทธิ์ผลกับการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมถึงร่างแผนแม่บทการพัฒนาประเทศฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงมุ่งเป้าต่อการแก้ปัญหาความยากจน สอดคล้องกับสภาพการณ์เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงข้อสังเกตที่รัฐบาล ลดการกู้เงิน และเพิ่มรายได้ ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ” นายอาคม กล่าว

logoline