svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ป.ป.ช.ไฟเขียวให้"พกพาอาวุธปืน" ออกระเบียบ ลง"ราชกิจจาฯ" มีผลบังคับใช้แล้ว

19 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

งานนี้ขบวนการทุจริตมีหนาว"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุญาตให้"พกพาอาวุธปืน"ได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

มีเนื้อหาว่า  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใช้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และมาตรการควบคุม การมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

 

คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๕"

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการมี การใช้ และการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

"อาวุธปืน" หมายความว่า อาวุธปืนของสำนักงานที่ได้รับอนุญาต ให้มีและใช้ ตามกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้หมายความรวมถึงอาวุธปืน ของประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

"เครื่องกระสุนปืน" หมายความว่า เครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืน และให้หมายความ รวมถึงเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในการฝึกซ้อมด้วย

 

"อุปกรณ์เกี่ยวข้อง" หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

 

"ผู้อนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการหรือผู้ซึ่งปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

 

"ผู้รับอนุญาต" หมายความว่า ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่และได้รับอนุญาตให้มี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้อง และมีติดตัว

 

"นายทะเบียน" หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด

 

ป.ป.ช.ไฟเขียวให้\"พกพาอาวุธปืน\" ออกระเบียบ ลง\"ราชกิจจาฯ\" มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ป.ป.ช.ไฟเขียวให้\"พกพาอาวุธปืน\" ออกระเบียบ ลง\"ราชกิจจาฯ\" มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ป.ป.ช.ไฟเขียวให้\"พกพาอาวุธปืน\" ออกระเบียบ ลง\"ราชกิจจาฯ\" มีผลบังคับใช้แล้ว

คลิกอ่าน ระเบียบป.ป.ช.ว่าด้วยการพกพาอาวุธปืนฉบับเต็ม

 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

logoline