svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ชัชชาติ" ลงนามแบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ "จักกพันธุ์" รองอันดับ 1 คุมมากสุด 8 สนง.

02 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ชัชชาติ" ลงนามแบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ กทม. อย่างเป็นทางการ ให้ "จักกพันธุ์" เป็นรองอันดับ 1 คุมมากสุด 8 สำนักงาน มีผลทันทีวันนี้

เป็นวันนี้ที่ 2 แล้วสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ภายหลังจากที่วานนี้ (1 มิ.ย.) ได้ทำพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงได้มีการเปิดตัวทีมงานผู้บริหาร กทม. ประกอบด้วย ตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. 4 คน ได้แก่ 1.นายวิศณุ ทรัพย์สมพล 2.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 3.น.ส.ทวิดา กมลเวชช 4.นายศานนท์ หวังสร้างบุญ  (อ่านข่าว)  
 

ล่าสุดวันนี้ (2 มิ.ย.) มีรายงานว่า นายชัชชาติ ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่1269/2565 เรื่องมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ กทม.ทั้ง 4 คน โดยได้สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 

1.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 

 

นายชัชชาติทำพิธีรับมอบงานจากปลัด กทม.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.

2.นายวิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจร และขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

 

3.น.ส.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 

 

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม.

น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.
 

4.นายศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม.  

 

ทั้งนี้ นายชัชชาติได้มอบหมายให้ นายจักกพันธุ์ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 1 นายวิศณุ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 2 น.ส.ทวิดา เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 3 และ นายศานนท์ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 4  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

logoline