svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป ลง"ราชกิจจาฯ"

06 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์"พระราชาคณะ" จำนวน 35 รูป ตรวจรายชื่อได้ที่นี่

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65   ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๓๕ รูป

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๓๕ รูป ดังนี้

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป ลง\"ราชกิจจาฯ\"

๑. พระราชวินัยสุนทร เป็น พระเทพวชิรสุนทร สังวรสีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒. พระราชวัชรญาณเวที เป็น พระเทพวัชรญาณเวที วิมลสีลาจาร วิปัสสนาวิธาน ธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป ลง\"ราชกิจจาฯ\"

๓. พระวินัยโมลี เป็น พระราชวชิราลังการ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๔. พระพุทธิสารเถร เป็น พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ ภาวนาพิพัฒนาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

๕. พระครูโสภิตมงคลการ เป็น พระราชมงคลวชิรโสภิต วิจิตรธรรมคุณากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมงคลโสภิต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๖. พระครูอุดมญาณโสภณ เป็น พระราชวชิรโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

๗. พระครูอุดมธรรมสุนทร เป็น พระราชมงคลวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๘. พระครูโสภณสมณกิจ เป็น พระราชวชิรกิจโสภณ วิมลภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๙. พระครูสัทธาโสภิต เป็น พระราชวชิราภิรม อุดมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรัทธาภิรม จังหวัดสิงห์บุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๐. พระครูโสภิต ธรรมานุศาสก์ เป็น พระราชมงคลวชิรคุณ วิบุลธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๑. พระครูพิศาลคุณาภรณ์ เป็น พระราชมงคลวชิราภรณ์ บวรพัฒนานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอภัยเขตตาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๒. พระครูพันธสมณวัฒน์ เป็น พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าวุฑฒาราม จังหวัดหนองบัวลำภู มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป ลง\"ราชกิจจาฯ\"

๑๓. พระครูมหามงคลปัจจันตเขต เป็น พระราชมงคลวัชรินทร์ สุจิณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพนทอง จังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๔. พระครูมงคลสุธรรมากร เป็น พระราชมงคลวชิรากร สุนทรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาเกษม จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๕. พระครูอุดมศีลวัฒน์ เป็น พระราชมงคลวชิรญาณ วิปัสสนาภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม จังหวัดบึงกาฬ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๖. พระครูนิวิฐวรคุณ เป็น พระราชมงคลวชิรสาร สุวิธานศาสนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๗. พระครูอมรธรรโมภาส เป็น พระราชมงคลวชิโรภาส วิลาสธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๘. พระครูพัฒนกิจวิศาล เป็น พระราชพิพัฒน์วัชโรดม สุตาคมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดไทยพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๙. พระครูปลัด บุดดา ปญฺาธโร เป็น พระราชมงคลวชิราทร บวรธรรมทานประสิทธิ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม จังหวัดสระแก้ว มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๐. พระครูสังฆรักษ์ เสาร์ ธมฺมโชโต เป็น พระราชมงคลวัชรสิริ สุทธิสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดโคกศรี จังหวัดมหาสารคาม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๑. พระปลัด อิ่ม ปญฺาวุโธ เป็น พระราชมงคลวชิรปัญญา นานาพัฒนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งนาใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๒. พระอธิการทวี จิตฺตคุตฺโต เป็น พระราชวชิราธิการ สุวิธานวนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าอรัญญวิเวก จังหวัดเชียงราย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๓. พระอธิการเกรียงไกร โกสโล เป็น พระราชวชิรกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาบุญ จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๔. พระอธิการเล็ก ธมฺมรโต เป็น พระราชมงคลวชิรานุกูล วิบูลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจริญธรรมบรรพต จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๕. พระแผ้ว ปวโร เป็น พระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๖. พระสนั่น จิณฺณธมฺโม เป็น พระราชมงคลวชิรานันท์ สันติธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๗. พระหนูเพชร ปญฺาวุโธ เป็น พระราชมงคลวชิรารักษ์ พิทักษ์ธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ป่าภูมิพิทักษ์ จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๘. พระบุญมา คมฺภีรธมฺโม เป็น พระราชมงคลวชิรธรรม คัมภีรญาณวิสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดหนองกุง จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒๙. พระเนตร จิรปุญฺโญ  เป็น พระราชมงคลวชิรเจดีย์ สีลาจารวัตรนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๓๐. พระวงศ์ สุภาจาโร เป็น พระราชวชิรสีลาจารย์ ธรรมทานคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดคามวาสี จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๓๑. พระณรงค์ วฑฺฒโน เป็น พระราชวัชรวิจิตร สุภาวิตคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้ าผาปู่ จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๓๒. พระสมบูรณ์ ขนฺติโก เป็น พระราชวชิรวาที ศรีธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๓๓. พระท้า อนาลโย เป็น พระราชมงคลวชิรพล วิมลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๓๔. พระครูสารกิจโกศล วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจโกศล

 

๓๕. พระมหาบุญชิต อติธมฺโม (เปรียญธรรม ๕ ประโยค) วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรธรรม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จำนวน ๓๕ รูป 

logoline