svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯเผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้"นายทหารนอกกอง"กลับรับราชการ

02 มีนาคม 2565
3.4 k

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ "นายทหารนอกกอง" สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการ

 

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ นายทหาร นอกกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (อัตรา พลตรี)

 

 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี